logo-web2

Syntax

syntax online, s.r.o.
Na Roudné 857/80, 301 00 Plzeň
Telefon: 123 456 789
E-mail: neco@syntax.cz

Dronte nano – auto/moto

Home  |  Dronte nano  |  Dronte nano – auto/moto
produkt_N-auto2

Mimořádně účinný a odolný ochranný přípravek k ošetření skla, plastů, nerezu, chromu, laku karosérií a jiných lakovaných povrchů proti znečištění, chemickému poškození a korozi povrchu s výrazným lotosovým efektem. Dokonalá čistota a jednoduchá údržba povrchů. Aplikace je jednoduchá, nenáročná a rychlá.

Neviditelná a pevná ušlechtilá klastrová vrstva, vytvořená při ošetření povrchu, silně odpuzuje vodu, olej a nečistoty. Kontaminující látky jako mastnota, vodní kámen a průmyslové nečis­toty z ovzduší se nedokážou na povrch pevně navázat a lze je snadno odstranit bez použití silných chemických nebo abrazivních prostřed­ků.

Vlastnosti ošetřeného povrchu: • silný odpudivý efekt vůči vodě a ole­jům • výrazné snížení přilnavosti nečistot a vodního kamene • účinná schopnost – lotosový efekt – samovolné odtékání dešťová vody ( působením proudu vzduchu ) z povrchu čelního skla nastává již při rychlostech vozu nad 60 Km / hod.• naprostá zdravotní nezávadnost • lidským okem neviditelná vrstva zušlechtí povrch materiálů a výrazně zlepší jejich vlastnosti, je odolná vůči UV záření, chemikáliím, saponátům a posypovým solím • odolnost vůči změnám teploty (odolá trvalé teplotě až do 230 °C) • vysoká chemická odolnost.

DRONTE Nano auto moto je ideální na ošetření skel, plastů, světel a karosérií au­tomobilů, lokomotiv, skel lodí, člunů a jiných dopravních prostředků vystavených tlaku nečistot, mořské vody, výfukových plynů a olejů. Vynikající je také na celkové ošetření motocyklů a štítů ochranných přileb, vodních skútrů a to i částí pod čarou ponoru a všech povrchů v interiéru i exteriéru z lakovaného a nelakovaného plastu, lakovaného dřeva, nerezových a chromovaných doplňků a jiných tvrdých lakova­ných povrchů.

Povrch musí být před aplikací odmaš­těný, čistý a suchý.

Příprava povrchu:
Doporučujeme použít přípravek DRONTE Cleaner auto moto nebo DRONTE Cleaner universal. Větší nečistotu nejdříve odstraňte a spláchněte vodou. Přípravek krátce protřepejte a následně jím po­stříkejte povrch. Přípravek rozetřete po celém povrchu vodou navlhčenou houbou nebo textilní utěrkou. V případě silného znečištění mastnotou ( např. hmyz ) nechte krátce působit cca 1 – 3 minuty. Prostředek by neměl na po­vrchu zaschnout. Nečistotu doko­nale smyjte vodou a pak povrch vytřete do sucha. Pokud povrch, připravený pro aplikaci, není úplně čistý, postup zopakujte.

Aplikace:
DRONTE Nano auto moto aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Přípravek před použitím protřepejte cca 5 sekund. Použijte jednu dávkou nástřiku a ihned po nanesení jemně zaleštěte čistou, nesavou nebo papírovou utěrkou do sucha. Aplikujte po menších plochách cca 15 x 15 cm. Plochy se musí částečně překrývat. Aplikace je možná při teplotě v rozmezí od 5 do 35 °C. Neaplikujte na sluncem rozpálený povrch – docházelo by k rychlému odparu nosné látky a nanočástice by nebylo možné dostatečně rozetřít po povrchu. (Pozn. aby byl povrch správně ošetřen, přípra­vek musí být do povrchu jemně zaleštěn a nesmí jen volně zasychat).

Údržba:
Údržba takto ošetřeného povrchu je nenáročná a snadná. K zajištění správné funkčnosti přípravku je zapotřebí povrch při znečištění umýt běžně používanými prostředky. Zejména mastnota z hmyzu překrývá funkční vrstvu a snižuje její vodě odpudivé vlastnosti. Doporučujeme použít biologický přípravek z naší produktové řady DRONTE Cleaner auto moto. Jedná se o velice účinný odmašťovací, čistící a 100% ekologický prostředek.

Nepoužívat na nelakovaný a eloxovaný hliník a také na povrchy opatřené lihovým lakem ( může dojít k jeho naleptání ). V případě nejistoty doporučujeme provést kontrolní nástřik na nepohledové části materiálu.

Během aplikace nesmí přijít přípravek do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Účinné látky přípravku se na ošetřený po­vrch chemicky vážou – reakce je zcela ukončena po 24 hod. Během této doby doporučujeme nevystavovat ošetřený povrch působení vody, mechanických a chemických vlivů. V případě opomenutí je nutné u poškozených částí povrchu aplikaci zopakovat. Teplota ošetřeného povrchu ne­smí klesnout pod 3 °C.

Přebyteč­ný přípravek, který se nedokázal navázat během 24 hodin, může zůstat na povrchu v podobě prachové skvrny. Jednoduše jej po 24 hodi­nách setřete bavlněným hadříkem nebo smyjte při nejbližším mytí.

U starších zoxidovaných laků karosérií doporučujeme provést renovaci laku a poté aplikaci realizovat. Takto bude zajištěna 100% funkčnost přípravku.

Pokud využíváte k mytí automobilu služeb automatizovaných myček, nedoporučujeme používat mycí program s nanesením ochranných vosků. Vosková emulze překryje povrch a znemožní jeho hlavní a požadovanou funkčnost odpuzování dešťové vody za jízdy. Navíc tyto vosky nemají dlouhodobou životnost.

Samotné využívání služeb automyček je s ohledem k vlastnostem přípravku bezproblémové.

( Doporučení – bez ohledu k použití našeho přípravku využívejte těchto služeb jen u ověřených provozovatelů, kteří nepoužívají nekvalitní a znečištěný vodní recyklát s obsahem pevných části nečistot, aby nedocházelo k mechanickému poškozování obrušováním povrchu laku a skel vašeho automobilu )

DRONTE Nano auto moto je mimořádně účinný přípravek a jeho dlouhodobou funkčnost dosáhnete občasnou aplikací přípravku na ošetřený povrch cca 1x ročně v závislosti na mechanické zátěži ošetřeného povrchu. Jedná se zejména o doplnění míst, na kterých mechanicky došlo k odstranění ošetřeného materiálu ( nárazy pevných částic na ošetřený povrch ). Každou další aplikací je ošetřený povrch zušlechťován a posílen. Ovšem není nutné aplikaci realizovat v krátkých časových intervalech. Funkčnost je zajištěna již po prvním ošetření povrchu.

Skladování: v uzavřených původních obalech při teplotách 5–35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu. Po otevření přípravek opět skladujte jen v originálních a dobře uzavřených obalech výrobce nejvýše 6 měsíců. Přenášení a skladování je povoleno pouze v jednorázo­vých originálních obalech výrobce.

Spotřeba DRONTE Nano auto moto: 100 ml/15–20 m2.

Spotřebujte do data uvedeného na výrobku.

NEBEZPEČÍ – obsahuje: propan-2-ol • Vysoce hořlavá ka­palina a páry • Způsobuje vážné podráždění očí • Může způ­sobit ospalost nebo závratě • Uchovávejte mimo dosah dětí • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horký­mi povrchy • Zákaz kouření • Zamezte vdechování par/aerosolů • Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad • Chránit před mrazem.

Bezpečnostní upozornění při práci s přípravkem DRONTE Nano auto moto:

  • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vla­sy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplacho­vání
  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.

Technický list DRONTE Nano AUTO – MOTO (PDF)