logo-web2

Syntax

syntax online, s.r.o.
Na Roudné 857/80, 301 00 Plzeň
Telefon: 123 456 789
E-mail: neco@syntax.cz

Dronte nano – building

Home  |  Dronte nano  |  Dronte nano – building
produkt_N-build2

DRONTE Nano building je hydrofobní, impregnační, ochranný, zpevňující, neviditelný, paro­propustný přípravek na jednoduché a účinné ošetření betonu, nasákavých minerálních povrchů a barveného dřeva. Neviditelná vrst­va je pevně navázána na ošetřený povrch. Takto ošetřený materiál, na rozdíl od neošetřeného, získává vyšší odolnost, životnost a snižuje náklady na údržbu.

Je mimořádně účinná ochrana betonu, minerálních povrchů a barveného dřeva před vodou, nečistotou a agresivním prostředím.

DRONTE Nano building je hydrofobní, impregnační, ochranný, zpevňující, neviditelný, paro­propustný přípravek na jednoduché a účinné ošetření betonu, nasákavých minerálních povrchů a barveného dřeva. Neviditelná vrst­va je pevně navázána na ošetřený povrch. Takto ošetřený materiál, na rozdíl od neošetřeného, získává vyšší odolnost, životnost a snižuje náklady na údržbu.

Vlastnosti ošetřeného povrchu: hydrofobní vůči padající a stříkající vodě, hydrofobní ochrana betonových staveb před korozí staveb­ní oceli v betonu a erozí betonu vlivem deště, sněhu, mrazu a posypové soli • vynikající propustnost pro vodní páru a plyny • zpevněný povrch • podstatně snížená přilnavost pro prach, ptačí trus a různé průmyslové nečistoty • pod­statně snížená možnost růstu mikroorganismů a mechů • vysoká transparent­nost • vyšší barevná stálost povrchu • odolnost vůči UV-záření • životnost ošetřených vodorovných povrchů cca 4 roky, svislých povrchů 8 let a více.

DRONTE Nano building  je určen k ošetření betonu, klasické vápeno-cementové fasády budov a fasády z nových materiálů např. akrylátových, na všechny druhy omítek, na minerál­ní povrchy jako vápenec, pískovec, žuly a další minerá­ly, cihly, betonové střešní krytiny a pálené neglazované krytiny, na barvená dřeva a zahradní nábytek bez impregnací a olejových nátěrů.

Upozornění: Pokud se časem ztratí lotosový efekt (tvorba kuliček), nezna­mená to, že ošetření není i nadále funkční. Lotosový efekt je jen průvodním jevem přípravku. Hydrofobnost ošetřeného povrchu naruší jen mechanické poškození povrchu. Přípravek je určen k přímému použití. Ředění, příp. míchání s jinými látkami je zakázáno. Přípravek může u některých materiálů zvýraznit barevnou pigmentaci. Před samotnou aplikací doporučujeme provést kontrolní nástřik na nepohledové části materiálu. Případné barevné zvýraznění se projeví po částečném zaschnutí cca 30 min.

DRONTE Nano building  před aplikací protřepejte cca 10 sekund. Ošetřovaný po­vrch musí být zbavený volných částic, čistý, suchý a odmaštěný např. DRONTE Cleaner universal. Přípravek se nanáší stříkáním nízkotlakou pistolí, štětcem nebo válečkem při teplotě 5–35 °C v prostředí s nízkou vlhkostí. Schnutí trvá cca 60 min. Do 10 minut od aplikace lze přebytečný přípravek odstranit pomocí suché a čisté textilie. Po 24 hodinách je reakce ukončena a povrch je možné běžně zatížit. Během těchto 24 hodin doporučujeme nevystavovat ošetřený povrch působení žádných mecha­nických ani chemických faktorů, protože jejich vlivem by mohlo dojít ke změně funkčnosti ošetření. Alespoň 24 hodin po aplikaci ne­smí teplota ošetřeného povrchu klesnout pod 3 °C. Nanášejte jen takové množství přípravku, které je schopno do materiálu vsáknout.

Skladování:

V uzavřených obalech výrobce při teplotách 5–35 °C. Nevystavuj­te přímému slunečnímu záření a mrazu. Po otevření přípravek opět skladujte jen v originálních a dobře uzavřených obalech výrobce nejvýše 6 měsíců. Přenášení jen v obalech výrobce.

Spotřeba DRONTE Nano building v závislosti na nasákavosti ošetřovaného povrchu:

100 ml/0,7–1 m2 – minerální povrchy

100 ml/1,5–2 m2 – barvené dřevo

Doba účinnosti ošetřeného povrchu:

Svislé plochy: 8 – 10 let

Vodorovné a zatěžované plochy: 4 – 5 let

Spotřebujte do data uvedeného na výrobku.

Bezpečnostní upozornění při práci s přípravkem DRONTE Nano building

Označení dle vyhl. č. 415/2012 Sb.

Výrobek Kategorie A, Subkategorie h) Penetrační nátěrové hmoty

Limitní hodnota obsahu VOC ve výrobku připraveném k použití: 750 g/l

Maximální obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 745 g/l

NEBEZPEČÍ – Obsahuje: propan-2-ol • Vysoce hořlavá kapalina a páry • Způsobuje vážné podráždění očí • Může způsobit ospalost nebo závratě • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy – Zákaz kouření • Zamezte vdechování par/aerosolů

  • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření • Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.

Technický list DRONTE Nano BUILDING (PDF)