logo-web2

Syntax

syntax online, s.r.o.
Na Roudné 857/80, 301 00 Plzeň
Telefon: 123 456 789
E-mail: neco@syntax.cz

Dronte nano – GLASS

Home  |  Dronte nano  |  Dronte nano – GLASS
produkt_N-glass2

Mimořádně účinný a odolný nanotechno­logický přípravek k ošetření skla a glazo­vané keramiky proti znečištění, poškození a korozi povrchu s výrazným lotosovým efektem. Dokonalá čistota a jednoduchá údržba povrchů.

Neviditelná, ale pevná ušlechtilá vrstva, která se při ošetření vytvoří na povrchu, silně odpuzuje vodu, olej a nečistoty. To umožňuje, že se kontaminující látky jako mastnota, vodní kámen a průmyslové nečis­toty z ovzduší nedokážou na povrch pevně navázat a lze je snadno odstranit bez použití silných chemických nebo abrazivních prostřed­ků. Většinou je stačí opláchnout čistou vodou. U povrchů, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, se díky silnému lotosovému účin­ku projevuje výrazný samočisticí efekt.

Vlastnosti ošetřeného povrchu: • silný odpudivý efekt vůči vodě a ole­jům • výrazné snížení přilnavosti nečistot a vodního kamene • účinná samočisticí schopnost od nečistot při každém dešti – lotosový efekt • naprostá zdravotní nezávadnost (ošetřený povrch může přijít do sty­ku s potravinami) • lidským okem neviditelná vrstva zušlechtí povrch skla a výrazně zlepší jeho vlastnosti, je odolná vůči UV záření a oděru • odolnost vůči změnám teploty (odolá trvalé teplotě až do 230 °C) • vysoká chemická odolnost

DRONTE nano GLASS Professional je ideální na ošetření čelního skla au­tomobilů, lokomotiv, skla lodí, člunů a jiných dopravních prostředků vystavených tlaku nečistot, mořské vody, výfukových plynů a olejů. Vynikající na ošetření sanitární keramiky a skla (zrcadel, umyvadel, sprchových koutů, WC mís), glazované keramiky, oken a skel (výš­kových budov, těžce přístupných oken).

Povrch musí být před aplikací odmaš­těný, čistý a suchý.
Příprava povrchu: Doporučujeme použít přípravek DRONTE Cleaner, biologic home . Větší nečistotu nejdříve spláchněte vodou. Přípravek DRONTE Cleaner krátce protřepejte a následně jím po­stříkejte povrch. Přípravek rozetřete po celém povrchu houbičkou. Nechte působit cca 1 – 3 minuty, ale nesmí na po­vrchu zaschnout. Nečistotu doko­nale smyjte vodou a pak povrch vytřete do sucha. Pokud povrch, připravený na aplikaci, není úplně čistý, postup zopakujte.

Aplikace: DRONTE nano GLASS Professional aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Přípravek před použitím protřepejte cca 5 sekund. Nastříkejte ho na povrch při teplotě v rozmezí od 5 do 30 °C. Aplikujte po menších plochách a ihned jemně po nanesení zaleštěte čistou, nesavou nebo papírovou utěrkou do sucha. (Pozn. aby byl povrch správně ošetřen, přípra­vek musí být do povrchu zaleštěn a nesmí jen volně zasychat).

Upozornění: Během aplikace nesmí přijít přípravek do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Účinné látky přípravku se na ošetřený po­vrch chemicky vážou – reakce je zcela ukončena po 24 hod. Během této doby doporučujeme nevystavovat ošetřený povrch působení mechanických nebo chemických faktorů. Povrch může poškodit do 24 hodin od aplika­ce především mechanický tlak. V tom případě je nutné na me­chanicky poškozené části aplikaci zopakovat.

DRONTE nano GLASS Professional je mimořádně účinný přípravek, který vytváří na ošetřeném povrchu neviditelnou vrstvu. Přebyteč­ný přípravek, který se nedokázal navázat během 24 hodin, může zůstat na povrchu jako prachové skvrny. Bez stopy je po 24 hodi­nách setřete bavlněným hadříkem nebo smyjte při nejbližším mytí. je mimořádně účinný přípravek a jeho dlouhodobou funkčnost dosáhnete občasnou aplikací přípravku na ošetřený povrch cca 1x ročně v závislosti na mechanické zátěži ošetřeného povrchu. Jedná se zejména o doplnění míst, na kterých mechanicky došlo k odstranění ošetřeného materiálu. Každou další aplikací je ošetřený povrch zušlechťován a posílen. Ovšem není nutné aplikaci realizovat v krátkých časových intervalech. Funkčnost je zajištěna již po prvním ošetření povrchu.

Skladování: v uzavřených původních obalech při teplotách 5–35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu. Přenášení a skladování je povoleno pouze v jednorázo­vých originálních obalech výrobce.

Dlouhodobou funkčnost ošetření dosáhnete pravidelným přeleš­těním ošetřeného povrchu přípravkem DRONTE nano GLASS Professional (1x ročně) v závislosti na mechanické zátěži ošetřeného povrchu. Pří­pravek je určen k přímému použití. Ředění, příp. míchání s jinými látkami je zakázáno.

Skladování: v uzavřených původních obalech při teplotách 5–35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu. Po otevření vý­robek opět skladovat pouze v dobře uzavřených nádobách nejvýše 6 měsíců. Přenášení a skladování je povoleno pouze v jednorázo­vých originálních obalech výrobce.

Spotřeba DRONTE nano GLASS Professional: 100 ml/15–20 m2.

Spotřebujte do 2 let od data výroby.

NEBEZPEČÍ – obsahuje: propan-2-ol • Vysoce hořlavá ka­palina a páry • Způsobuje vážné podráždění očí • Může způ­sobit ospalost nebo závratě • Uchovávejte mimo dosah dětí • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horký­mi povrchy – Zákaz kouření • Zamezte vdechování par/aerosolů • Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad • Chránit před mrazem.

Bezpečnostní upozornění při práci s přípravkem DRONTE nano GLASS Professional:

  • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vla­sy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplacho­vání • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.

Technický list DRONTE Nano GLASS Professional (PDF)